Når ett eller flere av punktene nedenfor inntreffer har selskapet revisjonsplikt

  • Omsetning overstiger 6 mnok
  • Balansesummen er over 23 mnok
  • Gjennomsnittlige antall årsverk er høyere enn 10

Enkelte bransjer har revisjonsplikt uavhengig av vilkårene over fordi det følger av særlovgivning.  Samme kan gjelde enkelte selskapsformer. Et eksempel er stiftelser som har revisjonsplikt uansett størrelse. Hvem som har revisjonsplikt, finner du i kapittel 2 i revisorloven.