Når ett eller flere av punktene nedenfor inntreffer har selskapet revisjonsplikt  (terskelverdier frem til 30.april 2023 i parantes)

  • Omsetning overstiger 7 mnok  (6. mnok)
  • Balansesummen er over 27 mnok (23 mnok)
  • Gjennomsnittlige antall årsverk er høyere enn 10

Disse nye grensene gjelder fra og med 1.5.2023, og besluttes basert på årsregnskapet for 2022. Det betyr at dersom årsregnskapet vedtas før 1.5.23 så gjelder de gamle terskelverdiene. Vedtas de etter 1.5.2023 så gjelder de nye terskelverdiene.

Enkelte bransjer har revisjonsplikt uavhengig av vilkårene over fordi det følger av særlovgivning.  Samme kan gjelde enkelte selskapsformer. Et eksempel er stiftelser som har revisjonsplikt uansett størrelse. Hvem som har revisjonsplikt, finner du i kapittel 2 i revisorloven.