Skattesatsen på selskapets overskudd er 22%. Denne utlignes og betales av selskapet. Men det er også noen skatter som utlignes på aksjonæren, men har sitt opphav fra selskapets tall. En av disse er formuesskatten. Formue er alt selskapet eier minus gjeld (med visse justeringer fastsatt i skatteloven kapittel 4). Selskapets formue rapporteres inn på selskapets aksjonærer og øker aksjonærens formue og beskattes på han/henne dersom man er over fribeløpet for formuesskatt. Selskapet selv betaler aldri formuesskatt. Dersom selskapet betaler ut utbytte har ikke selskapet trekkplikt (som ved lønn) på utbytte som utbetales. Aksjonæren må selv avsette utbytteskatten dersom han vil unngå «baksmell».  For å beregne utbytteskatten grosser man opp grunnlaget med 1,60772 og multipliserer med 22%. Har man eks. 100 i utbytte er altså skattegrunnlaget 160,7 og utbytteskatten er 37,8.  Den effektive utbytteskatten er altså 37,8%.