Utbytte i krisetider – hva med skatt?

 

Ny informasjon endrer bildet raskt

I forbindelse med koronapandemien oppstår en rekke problemstillinger som man normalt ikke trenger å ta stilling til. Hvordan skal utbytte som er besluttet, men som man ønsker å omgjøre eller justere håndteres i en situasjon med ny informasjon.

 

Skatteplikt for besluttet utbytte

Utgangspunktet er at et utbytte som er besluttet er skattemodent når det er vedtatt, og uavhengig av om det er utbetalt eller ikke. Et spørsmål som har fått en nærmere avklaring i det siste er om omgjøring av utbytte medfører at skatten endres, eller om den følger den første beslutningen.

Det vil åpenbart være gode grunner til at skatten skal justeres når utbytte omgjøres, men dette er altså ikke «rett frem» slik skattereglene er utformet.

 

Skattedirektoratets uttalelse

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse som bekrefter at omgjøring kan skje uten at utbytte skattlegges når følgende krav er tilfredsstilt

  1. – Beslutningen om omgjøring fattes i 2020
  2. – Omgjøring skjer før utbyttet blir utbetalt
  3. – Begrunnelsen for omgjøring er knyttet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av  koronaepidemien
  4. – Omgjøringen besluttes av kompetent organ. Normalt generalforsamlingen

 

Hva kan du gjør om utbytte ikke er besluttet?  

I praksis er utbyttemuligheten tilgjengelig gjennom hele året. Økt ansvar for styret er motposten til liberale utbytteregler. Mange årsregnskap skal avlegges i disse dager, og mange styrer er nå i en diskusjon om utbytte skal vedtas eller ikke. I tillegg til den likviditets- og forsvarlighetsdiskusjonen som alltid er gjenstand for oppmerksomhet, kommer i tillegg omdømme aspektet inn. Er det riktig at eierne bevilger seg utbytte i en tid der ansatte blir permittert og kanskje mister jobben? Selv om man krysser av for både forsvarlighet og likviditet vil man trolig stå igjen med problemer med å krysse av i omdømme boksen. I alle fall når vi skriver 4. april 2020. De økonomiske konsekvensene er uavklart, prognosene spriker i alle retninger og ingen vet noe om tidshorisonten.

 

Utbyttemuligheten forsvinner ikke

Derfor tror jeg at de fleste i dag ikke vil innarbeide et ordinært utbytte i sine årsregnskaper. Men muligheten for utbytte forsvinner ikke.  Man kan når som helst vedta et tilleggsutbytte basert på avlagt årsregnskap for 2019, med vedtak i ekstraordinær generalforsamling eller ved at styret får fullmakt.

 

Ta tiden til hjelp

Normalt går det en tid fra styret foreslår, til generalforsamlingen vedtar et utbytte. De fleste generalforsamlinger avholdes i mai og juni. Ved å utsette avgjørelsen til senere har styret bedre forutsetninger til å vurdere hvordan selskapet rammes av krisen. Styret vet trolig mer i mai/juni enn de vet i dag, og utbetalingstidspunktet for utbytte trenger derfor ikke å bli forskjøvet i forhold til normalsituasjonen. Har situasjonen forverret seg må man vurdere å vente med beslutningen inntil man er i stand til å vurdere de økonomiske konsekvensene på en sikker måte.

 

Har du spørsmål eller kommentarer til dette innlegget vennligst ta kontakt med Knut Haddal på epost: knut@tindok.no

Del dette innlegget

Leave A Comment