Lønnsstøtte eller permittering?

Lønnsstøtte for desember 21 og januar 22

Etter en ny nedstengning som følge av Covid-19 er det enkelte bransjer som rammes særlig hardt og står over for det vanskelige valget om å permittere eller beholde ansatte helt eller delvis i arbeid.

Alternativet til permitteringsordningen som er velkjent, er en nylig lansert lønnstøtteordning som i første omgang vil gjelde for desember 2021 og januar 2022.

Oppdatert: Det gikk bare noen dager etter at ordningen ble innført før det kom justeringer. Disse er oppdatert i notatet som en tilleggskommentar.

 

Betal først – får refusjon etterpå

Støtten er en ordning som utbetales etterskuddsvis. Selskapet må altså ha tilstrekkelig likviditet til å forskuttere lønnsutbetalingen, for deretter å søke om refusjon. Sammen med søknad om refusjon skal det ligge en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Om selskapets kostnader med å få utarbeidet nødvendige bekreftelser dekkes er ikke omhandlet i forslaget fra regjeringen.

 

Bordet fanger

Et selskap må enten velge lønnstøtteordningen eller permitteringsordningen. Siden lønnstøtteordningen kom på plass etter at nedstengningen ble vedtatt, er det gitt en frist til 23. desember (i opprinnelig forslag var fristen 21. desember) der arbeidsgivere som allerede har permittert lønnstakere, har mulighet til å ta disse tilbake i jobb slik at man kan benytte lønnstøtteordningen i stedet.

 

Hvem gjelder ordningen for

Definisjonen på hvem ordningen gjelder er endret.  Nå gjelder at “omsetningsfallet i foretaket må for en vesentlig del skyldes”, som åpner for en mer skjønnsmessig vurdering.  I første utkast av ordningen var ordlyden:

Ordningen gjelder for selskap som direkte blir berørt av det lovpålagte nasjonale vedtaket, samt selskap som blir indirekte berørt. Et direkte berørt selskap er et selskap hvor mer enn 40% av omsetningen knyttet til virksomhet som rammes av det politiske vedtaket. Et indirekte berørt selskap er et selskap som har mer enn 50% omsetning fra et selskap som er direkte berørt.

 

Hvordan beregnes støtten

Oppdatert: Maks støtte endres fra 30.000 til kr. 40.000. Ved 100% omsetningsfall får selskapet en støtte pr. ansatte begrenset til det laveste av 80% av den ansattes lønn eller kr. 40.000.

Lønnsbegrepet inkluderer arbeidsgiveravgift. Eksempel. En ansatt har 40.000 pr. mnd i bruttolønn. Inkludert arbeidsgiveravgift er lønnen 45.640. Lønnen er over maksimal sats så selskapet får en kostnad på differansen kr. 5.640. Med et omsetningsfall på 100% betyr dette i praksis at selskapet må bruke den ansatte på andre arbeidsoppgaver enn det som er den ansattes vanlige arbeidsoppgaver. Feriepenger som den ansatte opptjener i støtteperioden, men som først utbetales når man tar ut ferie påfølgende år, er etter vår forståelse en kostnad som i sin helhet faller på selskapet.  Problemstillingen er ikke omhandlet i skrivet fra regjeringen

Støtteordningen avkortes lineært i forhold til omsetningsfall, med en nedre grense på 20%. Det betyr at omsetningsfall under 20% ikke gir støtte. Den månedlige støtten ved 20% omsetningsfall er kr. 5 000. Grafen nedenfor viser maks støttebeløp pr. 10%-omsetningsfall.

 

 

Oppdatert: Tallene over er beregnet basert på følgende formel: [(4000 + (40000 – 4000) * omsetningsfall i % – 20%)/ (100% – 20%)

Oppdatert: Selskapene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet,  som grunnlag for å søke lønnsstøtte. I det opprinnelige forslaget skulle omsetningsfallet i januar 2022 måles mot tilsvarende tall i januar 2020, og omsetningsfallet i desember 2021 skulle måles mot omsetning i desember 2019.  Endringen er begrunnet med at det vil være flere bedrifter som vil ha mulighet til å søke lønnsstøtte.

 

Avkortning ved fall i lønnskostnaden i forhold til sammenligningsmånedene

Selskapet kan samlet sett ha lavere lønnskostnader i søknadsmåneden enn hva de hadde i tilsvarende periode i sammenligningsmånedene. I disse tilfellene avkortes støtten etter følgende formel: (omsetningsfall i % – lønnskostnadsfall i %)/omsetningfall i %

 

Vil du vite mer?

Regjeringens detaljerte beskrivelse av lønnstøtteordningen

 

Del dette innlegget

Leave A Comment