Hjelp byggeherre med å overholde kravet til mannskapslister!

Krav til elektroniske mannskapslister på byggeplass

Er du byggherre skal du sørge for at det blir ført lister over alle som utfører arbeid på din bygge -eller anleggsplass. Merk at det er et krav at listen føres elektronisk. En liste på papir vil ikke oppfylle kravet i byggherreforskriften.

Krav til mannskapslister gjelder ikke alle, forbrukere er fritatt

Dersom byggherre er forbruker, gjelder kun reglene om forhåndsmelding. De trenger altså ikke å føre mannskapslister. En forbruker er en fysisk person som ikke utfører arbeid som ledd i næringsvirksomhet.

Forhåndsmelding av oppdrag

Selv om forbruker er fritatt for å føre mannskapslister er det krav til forhåndsmelding av vesentlige oppdrag. Eks. dersom du skal sette opp en garasje og engasjerer en tømrer til dette, så vil ikke krav til forhåndsmelding gjelde når omfanget er lite. Men dersom omfanget av arbeidet er vesentlig så vil man ha krav til å forhåndsmelde arbeidet. Dette følger av byggeherreforskriften §10. Slik melding skal sendes inn senest en uke før arbeidet starter og gjelder dersom arbeidet tar mer enn 15 virkedager (normalt 3 arbeidsuker) eller arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk. Et dagsverk er 7,5 timer. Er det 3 personer som jobber en uke er dette 3 x 7,5 x 5 = 112,5 dagsverk.

Ansvaret for forhåndsmeldingen der byggherre er forbruker ligger på den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet. Er du privatperson og er byggherre i egenskap av å være forbruker er du dermed fritatt fra ansvar både for mannskapslister og for å forhåndsmelde oppdrag.  Men det kan være lurt å minne oppdragstaker på kravene slik at du ikke risikerer stopp i prosjektet ditt ved tilsyn.

Hva skal oversiktslisten inneholde

Dersom du som byggherre er omfattet av kravet til mannskapslister skal du daglig sørge for at det finnes en oppdatert oversikt som viser hvilke arbeidstakere og virksomheter som utfører arbeid på byggeplassen. Oversikten skal inneholde

  1. a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
    b) navn på byggherren
    c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter, eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
    d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
    e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Det er ikke krav om at byggherren skal føre inn tidspunktet for når arbeidstaker ankommer eller forlater arbeidsstedet, men kravet til elektronisk føring betyr at byggherre må sørge for at PC eller nettbrett er tilgjengelig på byggeplassen.

 

Formål, tilgjengelighet og oppbevaringskrav

Formålet med listene er å gi byggherre en oversikt over hvilke arbeid som skal utføres og av hvem, og på den måten gjøre det mulig å påse at forskjellige typer arbeid som kan påvirke hverandre og medføre risiko for arbeidstakerne, blir koordinert

Oversiktslisten skal være tilgjengelig for arbeidsgiveren, verneombudet, arbeidstilsynet og skattemyndighetene på byggeplassen. Det er derfor viktig at byggherren har et system som sikrer at disse kan vises frem på forespørsel. Disse instansene kan kreve å få se listene når de er på byggeplassen, og få de oversendt elektronisk. Det er altså ikke krav om å få de utlevert på byggeplassen.

Byggherren skal oppbevare listene i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Personvern

Den informasjonen som føres inn i mannskapslistene er å anse som personopplysninger, og byggherre må sikre seg at kravene i dette regelverket blir ivaretatt. Dersom man setter bort oppgaven til en tredjepart må databehandleravtale fylles ut.

Praktisk tilnærming

Du kan føre mannskapslistene elektronisk i word eller excel, men det er også mange tilbydere av timeregistreringssystemer som leverer dette som et tilleggsprodukt til eksisterende løsning. Vår samarbeidspartner Mobile Worker har en løsning for elektroniske mannskapslister.

Selv om byggherren har ansvaret er det praktisk å overføre oppgaven til noen som er på byggeplassen hver dag, gjerne en hovedentreprenør.

Leave A Comment