SkatteFUNN – Husk søknadsfristen 1. september

Hva er skatteFUNN

SkatteFUNN er en støtteordning som blir utbetalt gjennom skattesystemet gjennom direkte fradrag i betalbar skatt, eller kommer direkte til utbetaling dersom selskapet går med underskudd.  Selskapet får 18% av kostnadene i FOU prosjektet, eller 20% dersom selskapet oppfyller definisjonen av små og mellomstore bedrifter.

En skatteyter har rett til skattefunn når vilkårene i skatteloven er oppfylt. Andre vilkår er ikke relevant.

Det årlige fradragsgrunnlaget, altså det maksimale av kostnader som kan kreves fradragsført er 25 millioner for egen FOU, og 50 millioner ved kjøp av FoU tjenester fra godkjent forskningsinstitusjon.

Søknadsfrist

Prosjektet som kvalifiserer til Skattefunn søkes godkjent av Forskningsrådet inntil 3 år. Søknadsfristen er 1. september hvert år, og man er da garantert å få søknaden behandlet innen utgangen av året. Søker du før 1.september 2020 har man rett til fradrag for inntektsåret 2020.  Søker man etter 1. september har man ingen garanti for at saksbehandlingen er ferdig før årsslutt.  Da vil vilkårene først være oppfylt fra inntektsåret 2021.

Fra du har søkt til støtten blir gitt

Forskningsrådet gir skatteetaten melding om at søknad er godkjent, og revisor godkjenner fradraget gjennom revisjon og signering av eget skatteskjema.

Et viktig premiss for å få et prosjekt godkjent er at prosjektet gir ny kunnskap og/eller nye ferdigheter.

Hvilke kostnader inngår i beregningen

Både direkte og indirekte kostnader knyttet til prosjektet kan inngå.  Investeringer som har en restverdi etter prosjektets tid tas med forholdsmessig.  Lønnskostnader og indirekte kostnadene behandles etter en sjablongmetode

Nærmere om personalkostnader og indirekte kostnader

Timesatsen på egne ansatte kan utgjøre inntil 1,2 promille av reell lønn ved utgangen av året.  Maks 1850 timer pr. ansatt pr. år og en maks sats på 600 pr. time. Indirekte kostnader kan tas med basert på konkrete vurderinger. Det er viktig å dokumentere vurderingene som er lagt til grunn, eks. husleie.

Andre støtteordninger kan gi reduksjon i skatteFUNN

Dersom et selskap mottar andre støtteordninger, kan ikke summen av den offentlige støtten samlet overstige høyeste tillatte støttenivå etter EU-reglene. Dersom dette blir tilfelle reduseres skattefunn.

Finansiering, dokumentasjon og rapportering

Et prosjekt som du mener kvalifiserer til støtte krever 100% finansiering av selskapet selv frem til støtten blir utbetalt, evt. skattegjelden blir redusert.

Det er viktig å innrette økonomisystemet slik at det er enkelt å produsere et dokumentert prosjektregnskap. Dette sikrer man best ved å involvere økonomi og regnskapskompetanse tidlig i prosessen.

En innvilget støtte krever rapportering til Forskningsrådet.  Årsrapport har frist 1. mars i påfølgende år, mens en sluttrapport har frist 1. mars året etter at prosjektet er avsluttet.

Ta kontakt

Har du prosjekt du vil diskutere i forhold til muligheten til å få SkatteFUNN? Vi hjelper gjerne. Ta kontakt

Del dette innlegget

Published On: August 2020Comments Off on SkatteFUNN – Husk søknadsfristen 1. september