Skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap

 • Gravemaskin

Skattefradrag for kapitalinnskudd

Fra juli 2017 er det innført et fradrag i skattbar inntekt for aksjonær som gjennom stiftelse eller kapitalforhøyelse bidrar med frisk kapital til et selskap.  Dette er en insentiv ordning som skal bidra til å gi en ekstra motivasjon til å starte og utvikle nye selskap.  Reglene er hjemlet i skatteloven § 6-53

Nærmere om regelverket

Aksjeinnskuddet kan enten gjøres direkte i selskapet eller via holdingselskap.  Personlige skatteytere får fradrag i alminnelig inntekt (den inntekten som gir 22% skattefradrag) med inntil kr. 1.000.000 i 2020. For i det hele tatt å komme innenfor ordningen må tilført kapital minimum være kr. 30.000

Betingelser for fradrag

Det er alltid betingelser knyttet til slike insentivordninger, og disse er listet i loven.  Det er noen betingelser som må være oppfylt for selskapet, og deretter noen betingelser for investor

For selskapet gjelder

 • Selskapet må være 6 år eller yngre
 • Må være færre en 25 ansatte, og max 40 mnok i omsetning
 • Balansesummen må være maks. 40 mnok
 • Ikke drive passiv kapitalforvaltning som hovedbeskjeftigelse
 • Maks motta 5 mnok årlig under ordningen
 • Enten nytegning av aksjer ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • Norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlands hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • Ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunkt for kapitalforhøyelse
 • Rapportere mottatt beløp i aksjonærregisteroppgaven

For investor gjelder

 • Direkte eller indirekte investering (via holdingsselskap)
 • Minst 30.000 pr. selskap, og maksimum 1. mnok pr. år
 • Investor eller nærstående må ikke ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • Må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret investeringen ble foretatt.
 • I løpet av samme treårsperiode ikke motta utdelinger fra selskapet ved kapitalnedsettelse eller utbytte.

Dersom betingelsene brytes

Dersom man kommer i konflikt med betingelsene over må det sendes inn ny egenfastsetting av skattemeldingen for det året fradrag er oppført.  Vilkåret for skattefradrag er da ikke lenger til stede og fordelen reverseres. Dersom slik endring ikke sendes har skatteetaten varslet at det vil bli sanksjoner overfor aksjonær

Del dette innlegget

Published On: January 2021Comments Off on Skattefradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap