Enda enklere regler – Aksjelovene er endret 

De foreslåtte endringene i aksjelovene er nå vedtatt og delvis trådt i kraft. Oversikten under viser hva endringene går ut på og når de trer i kraft.

Endringer som trer i kraft 1. januar 2019

  • Presisering av styrets ansvar for den daglige ledelsen i selskaper uten daglig leder

Aksjeloven § 6-14 presiserer nå uttrykkelig at styret står for den daglige ledelsen når det ikke er ansatt daglig leder. Hensikten er å fjerne uklarhet om hvem som har ansvaret for den daglige ledelsen i slike situasjoner.

  • Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral

Aksjeloven § 6-15 (1) og allmennaksjeloven § 6-15 (1) er endret slik at bestemmelsen om rapporteringsplikt ikke lenger har krav om at rapporteringen skal skje “i møte eller skriftlig”. Rapporteringen kan nå skje på andre måter, for eksempel ved bruk av lydopptak. Formålet er å tydeliggjøre at bestemmelsen er teknologinøytral.

  • Selskaper uten revisor trenger ikke revidere avviklingsregnskapet

Kravet om at avviklingsregnskapet må revideres er opphevet for selskaper som har valgt bort eller unnlatt å velge revisor i henhold til reglene i aksjeloven § 7-6. Se punkt nedenfor vedrørende avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

 

Endringer som trer i kraft 1. mars 2019

  • Avviklingsstyret som et eget organ fjernes

Kravet i aksjeloven § 16-2 og allmennaksjeloven § 16-2 om at det må velges et avviklingsstyre ved beslutning om å oppløse selskapet fjernes. I stedet skal være det eksisterende styret som har ansvaret for avviklingen av selskapet. Gjelder både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

  • Selskaper uten revisor trenger ikke revidere avviklingsbalanse, fortegnelse og sluttoppgjør

Kravene om at avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret må revideres er opphevet for selskaper som har valgt bort eller unnlatt å velge revisor i henhold til reglene i aksjeloven § 7-6.

  • Unntak fra plikten til å revidere mellombalanser

Aksjeloven og allmennaksjeloven åpner for at det kan utdeles ekstraordinært utbytte og foretas visse andre disposisjoner (kapitalnedsettelse, fusjon mv.) med grunnlag i en revidert mellombalanse. Kravet om revisjon oppheves for selskaper som har valgt bort revisjon. Til “gjengjeld” innføres det en plikt til å sende inn slike mellombalanser til Regnskapsregisteret slik at disse opplysningene er tilgjengelige for offentligheten. Innsendingsplikten skal gjelde alle selskaper, altså uavhengig av om mellombalansen er revidert eller ikke.

  • Plikt til å sende inn mellombalanser til Regnskapsregisteret

Mellombalanser som er grunnlag for utbytte og andre disposisjoner må sendes til Regnskapsregisteret. Se punktet ovenfor.

  • Enklere vedtekter for aksjeselskap

Kravet om at selskapets forretningskommune må fremgå av vedtektene er opphevet for aksjeselskaper. Forretningskommunen må fortsatt fremgå av vedtektene til allmennaksjeselskaper.

Del dette innlegget

Leave A Comment